Học phần

From BKwiki
Revision as of 17:16, 24 June 2015 by Trantu (talk | contribs) (→‎Luận văn tốt nghiệp)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Học phần là tổ hợp của một số môn học, các thành phần cấu thành đặc biệt gần gũi nhau trong CTGD tạo thành một khối kiến thức có tính toàn vẹn - gắn với một mức trình độ theo năm học thiết kế. Thông thường, sinh viên sẽ được cấp một chứng chỉ (CC) có tính chuyển đổi để xác nhận đã hoàn thành một học phần (như trường hợp CC Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất,…).

Học phần tốt nghiệp

Học phần tốt nghiệp là một trường hợp đặc biệt - được phép tổ chức theo một trong các dạng sau: ở dạng kết hợp giữa môn TTTN với khóa luận tốt nghiệp (LVTN đại học hoặc TLTN cao đẳng); ở dạng một môn khóa luận tốt nghiệp (LVTN/TLTN) độc lập tương đối; ở dạng tổ hợp giữa thực tập, một nhóm các môn chuyên đề và kỳ thi tốt nghiệp. Để được xét đăng ký học phần tốt nghiệp theo một CTGD – ngành, sinh viên phải có đầu vào của ngành tương ứng và phải thỏa mãn bộ các tiêu chí ràng buộc về kiến thức tích lũy để đảm bảo có thể hoàn thành học phần này và tiến tới nhận văn bằng tốt nghiệp.

Học phần tốt nghiệp chỉ tổ chức trong các học kỳ chính và chỉ dành cho sinh viên có đầu vào chính thức của ngành/chuyên ngành – vào một CTGD tương ứng. Các chi tiết về tổ chức thực hiện LVTN/TLTN, về cán bộ hướng dẫn, cách trình bày bản báo cáo, tổ chức hội đồng đánh giá,… được quy định trong một văn bản riêng của trường.

Luận văn tốt nghiệp

Luận văn tốt nghiệp là môn học bắt buộc ở phần kết thúc trong tất cả các chương trình giáo dục cấp bằng kỹ sư chính quy và là một lựa chọn trong CTGD đại học cấp bằng cử nhân.

Tiểu luận tốt nghiệp

Tiểu luận tốt nghiệp là một lựa chọn trong CTGD cấp bằng cử nhân cao đẳng.

Điều kiện để đăng ký môn học tiểu luận tốt nghiệp – bậc cao đẳng: điều kiện số tín chỉ được phép còn nợ (chưa đạt) tại thời điểm đăng ký là không quá 25 TC (bao gồm số TC của TTTN và TLTN); các quy định khác áp dụng tương tự như cho môn LVTN đại học.

Số môn chuyên đề và cách thức học và tổ chức thi tốt nghiệp – nếu được áp dụng, ghi rõ trong hồ sơ CTGD của ngành – theo một hình thức đào tạo cụ thể. HĐHV thông qua quy Tr.18 Quy chế Học vụ 2012 trình tổ chức và công bố các quy định chi tiết liên quan tới việc đánh giá học phần này.

Học phần tốt nghiệp khác

Ngoài hình thức làm LVTN/TLTN thì các CTGD theo một số hình thức đào tạo cụ thể còn được lựa chọn áp dụng học phần tốt nghiệp dưới hình thức học và thi tốt nghiệp - các môn chuyên đề.

Học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng

Học phần giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất bao gồm các môn được xếp 00 tín chỉ, việc Tr.16 Quy chế Học vụ 2012 đánh giá kết quả học tập của các môn học này là điều kiện để cấp chứng chỉ môn học tuân theo các quy định chung. Điểm các môn học này được tính theo thang điểm 10 hoặc chỉ dùng loạiđiểm đạt/không đạt (điều 12).

Hội đồng học vụ ban hành hướng dẫn cụ thể để áp dụng chế độ đặc cách công nhận đạt chứng chỉ GDTC cho trường hợp cuối cùng này.

Giáo dục thể chất

Học phần giáo dục thể chất – các môn GDTC được tổ chức trong các học kỳ chính tại trường. Học phí các môn GDTC này tính theo số tiết như phần thực tập trong trường. Ngoài hình thức học môn học tại trường ĐHBK, sinh viên có thể tích lũy và nhận chứng chỉ GDTC ở một đơn vị bên ngoài hoặc được xét tương đương (miễn học) khi là thành viên tham gia thường xuyên các câu lạc bộ TDTT – tham gia một trong các đội tuyển TDTT của trường.

Giáo dục quốc phòng

Các môn học giáo dục quốc phòng được tổ chức tập trung vào năm thứ nhất theo kế hoạch của Trung tâm Giáo dục quốc phòng (TT GDQP). Việc học lại cả học phần này (hoặc học lại một vài môn) do sinh viên đăng ký trực tiếp với TT GDQP. Học phí môn học này được trường thu hộ theo mức do TT GDQP thông báo hàng năm.

Tham khảo