Luận văn tốt nghiệp

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Luận văn tốt nghiệpmôn học bắt buộc ở phần kết thúc trong tất cả các chương trình giáo dục cấp bằng kỹ sư chính quy và là một lựa chọn trong CTGD đại học cấp bằng cử nhân.

Điều kiện để đăng ký LVTN

Tại thời điểm đăng ký LVTN, SV phải có số số tín chỉ tích lũy ngành (TCTLN) tối thiểu bằng “Tổng số TC của ngành – [10 TC (LVTN) + số TC các MH có ĐKMH nhưng chưa có điểm (không tính môn dự thính) + 7 TC]”

Ví dụ: SV ngành KT máy tính (153 TC) đăng ký LVTN cùng với 7 TC môn học và tại thời điểm đăng ký còn 21 TC chưa có điểm.

--> Số TCTLN tối thiểu = 153 – (10 + 21 + 7) = 153 – 38 = 115 TC.

Đối với bậc đại học
  1. Tại thời điểm đăng ký, sinh viên có số tín chỉ còn chưa đạt (nợ) trong CTGD ngành/chuyên ngành không vượt quá 21 tín chỉ bao gồm cả số tín chỉ của LVTN;
  2. Hoàn tất đạt yêu cầu tất cả các môn đồ án, môn thực hành - thực tập có trong phần bắt buộc của CTGD của ngành/chuyên ngành bao gồm cả môn TTTN;
  3. Thỏa mãn các điều kiện ràng buộc bổ sung khác do khoa đề xuất, được hội đồng học vụ thông qua và đã được thông báo trước cho sinh viên bằng văn bản.

Khi đăng ký làm LVTN sinh viên được phép đăng ký - trong cùng học kỳ chính, tối đa 07 tín chỉ các môn học khác. Trường hợp sinh viên khá giỏi học vượt thì được xem xét đăng ký thêm tối đa +02 tín chỉ - xét riêng từng trường hợp.

Đánh giá LVTN

Hội đồng LVTN

Điểm LVTN

Lưu trữ LVTN