Môn học

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Môn học là các đơn vị cấu thành của các CTGD. Môn học là tập hợp những tri thức về một lĩnh vực chuyên môn cụ thể và là một đơn nguyên trọn vẹn được tổ chức giảng dạy và đánh giá nội trong một học kỳ.

Các hoạt động học tập giảng dạy trong môn học

Hoạt động học tập giảng dạy trong một môn học bao gồm một hay kết hợp một số trong các hình thức sau:

  1. Giảng dạy lý thuyết – tổ chức thành các lớp môn học;
  2. Giảng dạy, hướng dẫn thực hành, bài tập – thảo luận tổ chức theo lớp chung hay chia theo các nhóm riêng;
  3. Giảng dạy thí nghiệm, thực hành tại phòng thí nghiệm, xưởng;
  4. Hướng dẫn thực tập, thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở bên ngoài;
  5. Hướng dẫn đồ án, báo cáo tiểu luận, bài tập lớn;
  6. Hướng dẫn và đánh giá luận văn tốt nghiệp, tiểu luận tốt nghiệp; ôn tập chuyên đề và thi tốt nghiệp.

Mỗi môn học đều có mã số riêng với số tín chỉ hoàn toàn xác định. Một số môn học có các môn học tiên quyết, môn học trước hay môn học song hành. Mỗi môn học đều có đề cương chi tiết thể hiện các nội dung cơ bản sau: giới thiệu tóm tắt môn học; các môn học tiên quyết, môn học trước, môn học song hành; nội dung chính các chương mục; các giáo trình, tài liệu tham khảo; cách đánh giá môn học;... Đề cương được phê duyệt và công bố cùng với CTGD và CTĐT kế hoạch. Nội dung đề cương chi tiết được giảng viên thông báo tới người học trong các buổi học đầu tiên của môn học.

Môn học bắt buộc

Môn học bắt buộc là các môn học, học phần trong CTGD chứa đựng những nội dung chính yếu của nhóm ngành, ngành và chuyên ngành đào tạo mà sinh viên bắt buộc phải hoàn tất đạt yêu cầu – có chứng chỉ của các học phần nếu có quy định, để được xét tốt nghiệp.

Môn học bắt buộc theo lựa chọn

Môn học bắt buộc theo lựa chọn là nhóm các môn học trong CTGD chứa đựng những nội dung cơ bản của một ngành/chuyên ngành hay hướng chuyên môn, mà tất cả các sinh viên sau khi tự nguyện đăng ký lựa chọn hoặc được phân ngành/chuyên ngành đều bắt buộc phải hoàn tất trọn vẹn - đạt yêu cầu để được xét tốt nghiệp.

Môn học bắt buộc tích lũy sớm trong CTGD

Khái niệm được đề cập tới ở đây bao gồm một số các môn bắt buộc được sắp xếp vào giai đoạn đầu của CTGD có chứa đựng những nội dung quan trọng, tiên quyết – cần có (loại kiến thức “nền tảng”) để giúp sinh viên có thể tiếp thu tốt các kiến thức, kỹ năng chuyên môn trong phần sau của CTGD.

Có 02 loại môn học bắt buộc tích lũy sớm:

  1. Các môn cơ bản – nền tảng chung do đơn vị chức năng đề xuất để áp dụng cho toàn trường;
  2. Các môn cơ sở ngành do khoa đề xuất áp dụng cho các khóa-ngành đào tạo cụ thể của khoa.

Môn học tự chọn

Môn học tự chọn là các môn học trong CTGD chứa đựng những nội dung cần thiết cho một trong nhiều định hướng nghề nghiệp (ngành/chuyên ngành/hướng chuyên môn) mà sinh viên có thể tự do lựa chọn đăng ký học.

Trong CTGD, môn học tự chọn được xếp theo từng nhóm với quy định cụ thể về số tín chỉ tối thiểu phải tích lũy cho mỗi nhóm. Để đủ điều kiện tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn tất đạt yêu cầu một số môn nhất định trong từng nhóm nhằm tích lũy đủ số tín chỉ tối thiểu quy định cho nhóm môn học tự chọn tương ứng.

Môn học thay thế

Khái niệm môn học thay thế được sử dụng khi một môn học có trong CTGD nhưng nay không còn tổ chức giảng dạy nữa và được cho phép thay bằng một môn học (một nhóm môn học) đang còn tổ chức giảng dạy cho các khóa-ngành khác tại trường hoặc/và ở trường ngoài. Môn học thay thế nhìn chung phải có thời lượng tương đương hoặc lớn hơn nhưng có thể có nội dung khác với môn học hiện không còn tổ chức giảng dạy. Trường hợp môn thay thế có số tín chỉ ít hơn môn cũ (là một môn ở trong phần bắt buộc của CTGD) thì sinh viên phải học thêm các môn tự chọn khác để đảm bảo tích lũy đủ số TC theo quy định của CTGD khóa-ngành.

Môn học tương đương

Môn tương đương được hiểu là một hay một nhóm môn học thuộc CTGD một khóa-ngành khác đang tổ chức đào tạo tại trường – có nội dung hoàn toàn tương đương hoặc bao trùm sâu-rộng hơn, mà sinh viên được phép tích lũy để thay cho một môn học hay một nhóm môn học trong CTGD của ngành đào tạo.

Môn học tiên quyết

Môn học A là môn tiên quyết của môn học B, khi điều kiện bắt buộc để đăng ký học môn học B là sinh viên đã đăng ký học và hoàn tất đạt môn A (theo thang điểm đánh giá ghi trong chương III của quy chế này).

Môn học trước

Môn học A là môn học trước của môn học B, khi điều kiện bắt buộc để đăng ký học môn học B là sinh viên đã đăng ký và có theo học, tham gia đánh giá – có điểm tổng kết của môn A khác không (cấm thi và vắng đều tính là không điểm). Như vậy sinh viên được phép đăng ký học môn B vào học kỳ tiếp sau học kỳ đã học môn A.

Môn học song hành

Môn học A là môn học song hành của một môn học B, khi điều kiện bắt buộc để đăng ký học môn học B là sinh viên đã đăng ký học môn A. Sinh viên được phép đăng ký học môn B vào cùng học kỳ đã đăng ký học môn A hoặc vào các học kỳ tiếp sau đó.


Tham khảo

  • [Theo Qui chế học vụ bậc Đại học – Cao đẳng, theo QĐ Số: 958/QĐ-ĐHBK-ĐT, ngày 27 tháng 06 năm 2012]