Tín chỉ

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Tín chỉ (Tc) là đơn vị quy chuẩn dùng để lượng hoá khối lượng kiến thức và khối lượng học tập giảng dạy trong quy trình đào tạo. Tín chỉ cũng là đơn vị để đo lường tiến độ học tập của sinh viên – tổng kết đánh giá kết quả học tập dựa trên số lượng tín chỉ sinh viên đã tích lũy được (khoản 3.4).

Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết (tương đương 01 tiết lên lớp/tuần trong học kỳ chính 15 tuần); 15-30 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc bài tập - thảo luận trên lớp; 45-90 giờ đi tham quan thực tập tại cơ sở doanh nghiệp; 45-60 giờ dành cho việc làm tiểu luận, bài tập lớn, đồ án, khoá luận tốt nghiệp; hay một khối lượng kiến thức và hoạt động học thuật quy đổi tương đương. Ở đây một tiết học được tính quy chuẩn bằng 50 phút.

Để hoàn thành khối lượng kiến thức của 01 tín chỉ - loại được giảng dạy theo tiết học trên lớp, sinh viên trung bình cần có thêm 02-04 giờ chuẩn bị và tự học mỗi tuần trong đó tính cả thời gian trực tiếp chuẩn bị cho các bài kiểm tra/thi.

Tín chỉ tích lũy

Số tín chỉ tích lũy (TCTL) là tổng số tín chỉ của các môn học sinh viên đã đăng ký, đã học và có điểm tổng kết đạt yêu cầu (kể cả các môn học được bảo lưu, miễn học, miễn thi). Mỗi mã số môn học có điểm đạt (ít nhất 01 lần đạt) được tính 01 lần vào số TCTL.

Số tín chỉ tích luỹ ngành

Số TCTLN là tổng số tín chỉ tích lũy của các môn học thuộc CTGD ngành bao gồm cả các môn học tương đương hoặc thay thế cho môn học có trong CTGD ngành.

Khi sinh viên theo học - có điểm đồng thời của môn học có trong CTGD ban đầu (sau đây gọi tắt là “môn ban đầu”) và các môn/nhóm môn thay thế-tương đương thì xử lý như sau:

  • a) Trường hợp phải học lại môn học – môn ban đầu có kết quả không đạt, số TCTLN được tính một lần từ số tín chỉ của môn (nhóm môn) thay thế - tương đương có kết quả đạt và có số tín chỉ lớn nhất.
  • b) Trường hợp học cải thiện – môn ban đầu đã có kết quả đạt, số TCTLN được tính trực tiếp từ số tín chỉ của môn ban đầu mà không quan tâm tới số tín chỉ khác nhau của các môn thay thế - tương đương có điểm đạt.

Khi sinh viên tích lũy thay thế và được tính số TCTLN ít hơn so với môn ghi trong CTGD ban đầu thì sinh viên cần phải tích lũy thêm các tín chỉ tự chọn để đảm bảo yêu cầu về tổng số TC đủ để tốt nghiệp.

Xem thêm

Tham khảo

  • [Theo Qui chế học vụ bậc Đại học – Cao đẳng, theo QĐ Số: 958/QĐ-ĐHBK-ĐT, ngày 27 tháng 06 năm 2012]