Loại hình lớp đào tạo

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Xem thêm:

Đối tượng Sinh viên và loại hình lớpBảng rút gọn về loại hình SV và loại hình lớp


Loại hình lớp vs. Diện Sinh viên


Loại hình lớp Giải thích Ký hiệu nhóm (ghi trên TKB)
LopCQ Lớp Chính quy: lớp mở theo chương trình đào tạo chính quy (CQ) trong các HK1 và HK2, học vào ban ngày.

Bao gồm các môn học (MH) với mã số môn học (MSMH) CQ.

Axx: CQ tại CS1

Lxx: CQ tại CS2

Pxx: Chương trình Việt-Pháp

Cxx: Cao đẳng

TNxx: Chương trình Kỹ sư tài năng

LopDT

Lớp dự thính được mở cho các SV học vượt, học lại hoặc cải thiện điểm, bao gồm các MH với MSMH CQ và KCQ.

Lớp Dự thính HK chính: lớp mở trong các HK1 và HK2 (thường bắt đầu vào tuần 7 của HK), học vào buổi tối và T7+CN.

Lớp Dự thính hè: lớp mở trong các HK hè, học chủ yếu vào ban ngày.

Lớp Dự thính học lại: lớp học lại mở riêng cho SV Vừa làm vừa học (VLVH), thường tổ chức vào thời gian giữa HK1 & HK2 và vào HK hè, bao gồm các MH với MSMH KCQ.

DTxx: CQ tại CS1

LDxx: CQ tại CS2

CDxx: Cao đẳng

KDxx: VLVH tại CS1

RZxx: VLVH học lại tại CS1

EZxx: VLVH học lại trên BKeL

LopB2 Lớp Bằng 2 tối: lớp mở cho Hệ chính quy bằng 2 trong các HK1 và HK2, học vào buổi tối và T7+CN. Bxx: Bằng 2-tối tại CS1
LopBT Lớp Buổi tối: lớp mở cho Hệ VLVH trong các HK1 và HK2, học chủ yếu vào buổi tối và T7+CN. Txx: VLVH tối tại CS1
LopĐP Lớp Địa phương: lớp mở cho Hệ VLVH tại các cơ sở liên kết đào tạo ở các địa phương trong các HK1 và HK2.

Các địa phương: AG, BI, BT, CT, KG, LĐ, NT, TG,…

Z1ĐP, Z2ĐP: tập trung các buổi tối + cuối tuần tại ĐP

Z3ĐP: cuối tuần tại ĐP

Z4ĐP: tối, T7+CN tại ĐP

E9ĐP: học trên BKeL

LopTX Lớp Đào tạo từ xa: lớp mở cho hệ Đào tạo từ xa trong các HK1 và HK2. Xxx
LopQT Lớp chương trình tiên tiến, chất lượng cao, quốc tế, AUF: lớp mở cho các Chương trình tiên tiến, chất lượng cao, liên kết quốc tế, AUF, … theo các quy định riêng.

TTxx: Chương trình Tiên tiến

CCxx: Chương trình Chất lượng cao

QTxx: Chương trình liên kết quốc tế

AUxx: Chương trình AUF