Đối tượng Sinh viên và loại hình lớp

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Xem thêm:

Loại hình lớp đào tạoBảng rút gọn về loại hình SV và loại hình lớp


Loại hình lớp vs. Diện Sinh viên


Sinh viên Loại hình lớp được phép ĐKMH
SV CQ

SV chính quy bằng 1 (ĐH & Cao đẳng)

- LopCQ (bắt buộc)

SV năm nhất được xếp TKB cố định; SV năm hai được xếp TKB sơ bộ, không cần ĐKMH nhưng có thể điều chỉnh, bổ sung; SV các năm khác bắt buộc ĐKMH, nếu không sẽ bị xử lý học vụ.

SV chỉ được đăng ký các MH hệ chính quy ở bậc đào tạo tương ứng.

- LopDT HK chính (không bắt buộc)

Không xét đăng ký cho các diện SV sau: SV năm nhất; SV bị buộc thôi học; SV diện tạm dừng; SV đã không đăng ký môn học (hoặc bị xóa TKB) trong cùng HK; SV không thanh toán HP các lớp dự thính đợt trước đó.

SV chỉ được đăng ký các MH với MSMH CQ ở bậc đào tạo tương ứng và được học tối đa 10 TC hoặc 4 môn (tùy điều kiện nào đến trước).

Đối với điểm học các lớp dự thính trong các học kỳ chính, các điểm đạt được tự động chuyển vào bảng điểm học kỳ chính tương ứng. Nếu muốn không chuyển các điểm đạt, hoặc muốn chuyển các điểm không đạt, SV được làm phiếu đề nghị.

- LopDT hè (không bắt buộc)

Không xét đăng ký cho các diện SV sau: SV bị buộc thôi học; SV diện tạm dừng; SV không đóng HP các lớp dự thính trong hai đợt kế trước; SV có tên trong danh sách học GDQP trong hè; SV đã đăng ký và được duyệt tham gia MHX hoặc hoạt động hè ngoại khóa.

SV đã đăng ký TTTN hoặc môn TT ngoài trường tổ chức trong hè thì chỉ được xét học các MH mở riêng vào T7+CN (nếu có), SV có thể lập danh sách đề xuất với Khoa để mở các MH dạng này. Môn TTTN và TT ngoài trường (trường hợp đăng ký bổ sung trong đợt Dự thính hè) thu theo mức học phí CQ nhưng thu học phí cùng đợt với lớp dự thính.

SV chỉ được đăng ký các MH với MSMH CQ ở bậc đào tạo tương ứng và được học tối đa 12 TC hoặc 5 môn (tùy điều kiện nào đến trước).

Điểm học các lớp dự thính trong học kỳ hè tính như điểm các lớp dự thính trong các học kỳ chính.

- LopB2 (không bắt buộc)

SV CQ có thể đăng ký các MH thuộc LopB2: diện Dự thính chuyển hệ.

Chỉ được ĐKMH các môn không mở trong LopCQ cùng HK.

SV B2-tối

SV chính quy bằng 2 
học buổi tối

- LopB2 (bắt buộc)

- LopCQ (không bắt buộc)

SV B2-T có thể đăng ký các MH thuộc LopCQ: diện Dự thính chuyển hệ.

Xem thêm phần SV CQ ở trên.

- LopDT HK chính (không bắt buộc)

Xem thêm phần SV CQ ở trên.

- LopDT hè (không bắt buộc)

Xem thêm phần SV CQ ở trên.

B2-CQ

SV chính quy bằng 2 
học ban ngày

- LopCQ (bắt buộc)

Xem thêm phần SV CQ ở trên.

- LopB2 (không bắt buộc)

SV B2-CQ có thể đăng ký các MH thuộc LopB2: diện Dự thính chuyển hệ.

- LopDT HK chính (không bắt buộc)

Xem thêm phần SV CQ ở trên.

- LopDT hè (không bắt buộc)

Xem thêm phần SV CQ ở trên.

SV VLVH

SV hệ Vừa làm vừa học (VLVH) học tại cơ sở BK

- LopBT (bắt buộc)

SV năm nhất được xếp TKB cố định; SV các năm khác bắt buộc ĐKMH, nếu không sẽ bị xử lý học vụ.

Ngoài ra, SV có thể đăng ký học thêm trong cùng HK chính các lớp mở cho địa phương khác (diện Dự thính chuyển cơ sở). SV phải ghi rõ điều này trong lúc ĐKMH. SV chỉ được đăng ký các môn học không có trong HK chính khóa.

- LopDT HK chính (không bắt buộc)

Giống diện SV CQ ở trên, ngoại trừ việc SV VLVH được phép đăng ký các MH với MSMH CQ hoặc KCQ. Nếu đăng ký các MSMH CQ, cần tham khảo danh sách các môn học tương đương.

- LopDT hè (không bắt buộc)

Mở các MH với MSMH CQ giống diện SV CQ ở trên. SV cần tham khảo danh sách các môn học tương đương.

- LopDT học lại (không bắt buộc)

Lớp mở các MH học lại với MSMH KCQ dành riêng cho SV VLVH. SV cần chủ động đề xuất mở các lớp học lại, PĐT sẽ căn cứ trên nhu cầu để quyết định mở lớp.

- LopCQ, LopB2 (không bắt buộc)

SV VLVH có thể đăng ký các MH thuộc LopCQ, LopB2: diện Dự thính chuyển hệ.

Xem thêm phần SV CQ ở trên.

Chú ý danh sách MH tương đương thay thế và MSMH CQ & KCQ.

- LopĐP

SV có thể đăng ký học thêm trong cùng HK chính các lớp mở cho địa phương khác (diện Dự thính chuyển cơ sở). SV phải ghi rõ điều này trong lúc ĐKMH. SV chỉ được đăng ký các môn học không có trong HK chính khóa.

SV VLVH-ĐP

SV hệ VLVH
 học tại các cơ sở 
ở các địa phương

- LopĐP (bắt buộc)

TKB cố định theo từng cơ sở ở địa phương.

Ngoài ra, SV có thể đăng ký học thêm trong cùng HK chính các lớp mở cho địa phương khác hoặc các lớp mở cho các khóa khác, hoặc SVcác lớp liên kết với công ty học khác lớp theo CT (diện Dự thính chuyển cơ sở). SV phải ghi rõ điều này trong lúc ĐKMH. SV chỉ được đăng ký các môn học không có trong HK chính khóa.

- LopDT HK chính (không bắt buộc)

Xem thêm phần SV VLVH ở trên.

- LopDT học lại (không bắt buộc)

Xem thêm phần SV VLVH ở trên.

- LopCQ, LopB2 (không bắt buộc)

SV VLVH-ĐP có thể đăng ký các MH thuộc LopCQ, LopB2: diện Dự thính chuyển hệ.

Xem thêm phần SV VLVH ở trên.

HV CH

Học viên Cao học/Nghiên cứu sinh đăng ký các môn học bổ sung ở bậc ĐH

- LopDT (không bắt buộc)

- LopCQ, LopB2 (không bắt buộc): diện Dự thính chuyển hệ.

Chú ý giải quyết các thủ tục đầu vào, các điều kiện ràng buộc về MH tiên quyết (nếu có) tại Phòng Đào tạo.

SV ĐTTXa

SV hệ Đào tạo từ xa

- LopTX (bắt buộc)

SV đăng ký theo lịch riêng.

- LopDT hè, LopDT ở các HK chính (không bắt buộc)

- LopCQ, LopB2, (không bắt buộc): diện Dự thính chuyển hệ.

Theo quy định riêng.