Difference between revisions of "Thu nhận lại"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
- Diện xử lý học vụ buộc thôi học vì học lực, tự ý bỏ học không có lý do – có ĐTBHK bằng 0 ở một học kỳ chính: ''làm thủ tục xin cứu xét tại Khoa''
+
- Diện xử lý học vụ buộc thôi học vì học lực, tự ý bỏ học không có lý do – có ĐTBHK bằng 0 ở một học kỳ chính: ''làm thủ tục xin cứu xét tại Khoa'' theo thời gian quy định tại Khoa
  
- Diện [[tạm dừng theo yêu cầu cá nhân]], [[buộc tạm dừng học tập]]: Tải Phiếu đăng ký thu nhận tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu ; Nộp tại ''Phòng đào tạo'' ; Thời gian nộp: Học kỳ 1 (đầu tháng 7), Học kỳ 2 (đầu tháng 11), Học kỳ dự thính hè (đầu tháng 5)
+
- Diện [[tạm dừng theo yêu cầu cá nhân]], [[buộc tạm dừng học tập]]: Tải Phiếu đăng ký thu nhận tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu ; Nộp tại ''Phòng đào tạo'' ; Thời gian nộp: Học kỳ 1 (đầu tháng 7), Học kỳ 2 (đầu tháng 10), Học kỳ dự thính hè (đầu tháng 5)
  
 
[[Thể loại:Học vụ]]
 
[[Thể loại:Học vụ]]

Revision as of 07:49, 31 October 2016

- Diện xử lý học vụ buộc thôi học vì học lực, tự ý bỏ học không có lý do – có ĐTBHK bằng 0 ở một học kỳ chính: làm thủ tục xin cứu xét tại Khoa theo thời gian quy định tại Khoa

- Diện tạm dừng theo yêu cầu cá nhân, buộc tạm dừng học tập: Tải Phiếu đăng ký thu nhận tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu ; Nộp tại Phòng đào tạo ; Thời gian nộp: Học kỳ 1 (đầu tháng 7), Học kỳ 2 (đầu tháng 10), Học kỳ dự thính hè (đầu tháng 5)