Difference between revisions of "Thuế TNCN"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
 
(16 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
– Thuế thu nhập cá nhân là lại thuế trực thu đánh vào thu nhập chính đáng của từng cá nhân. Do là thuế trực thu nên nó phản ánh sự đồng nhất giữa đối tượng nộp thuế theo luật và đối tượng chịu thuế theo ý nghĩa kinh tế. Người chịu thuế thu nhập cá nhân không có khả năng chuyển giao gánh nặng thuế khoá sang cho các đối tượng khác tại thời điểm đánh thuế.
+
– Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là lại thuế trực thu đánh vào thu nhập chính đáng của từng cá nhân. Do là thuế trực thu nên nó phản ánh sự đồng nhất giữa đối tượng nộp thuế theo luật và đối tượng chịu thuế theo ý nghĩa kinh tế. Người chịu thuế thu nhập cá nhân không có khả năng chuyển giao gánh nặng thuế khoá sang cho các đối tượng khác tại thời điểm đánh thuế.
  
– Thuế TNCN có diện đánh thuế rất rộng, thể hiện trên hai khía cạnh: một là đối tượng đánh thuế TNCN là toàn bộ các khoản thu nhập của cá nhân thuộc diện đánh thuế không phân biệt thu nhập đó có nguồn gốc phát sinh trong nước hay ở nước ngoài; hai là đối tượng phải kê khai nộp thuế TNCN là toàn bộ những người có thu nhập, bao gồm tất cả công dân của nước sở tại và những người nước ngoài cư trú thường xuyên hay không thường xuyên nhưng có số ngày có mặt, làm việc, có thu nhập theo mức độ quy định của pháp luật thuế TNCN.
 
  
Thuế TNCN là một loại thuế thu nhập nhưng khác với thuế Thu nhập doanh nghiệp ở chỗ nó có tính tất yếu gắn với chính sách xã hội của mỗi quốc gia cho dù quốc gia đó có mục tiêu hoàn thiện chính sách thuế, xây dựng một chính sách thuế có tính trung lập không nhằm nhiều mục tiêu khác nhau. Thể hiện, nó luôn quy định loại trừ một số khoản thu nhập trước khi tính thuế TNCN như thu nhập mang tính trợ cấp xã hội, khoản chi cần thiết cho cuộc sống cá nhân, gia đình người nộp thuế, khoản chi mang tính nhân đạo xã hội…
+
Thông tin về Thuế thu nhập cá nhân tại Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP. HCM:
  
Thuế TNCN có góc độ kỹ thuật tính thuế khá phức tạp bởi diện đánh thuế rộng, liên quan chặt chẽ với hoành cảnh cá nhân, chính sách xã hội cụ thể, có áp dụng phương pháp luỹ tiến. Có như vậy mới đảm bảo công bằng xã hội, người có thu nhập cao hơn thì trước và sau khi nộp thuế họ vẫn còn một khoản thu nhập cao hơn so với người có thu nhập thấp khi chưa nộp thuế.
+
[http://khtc.hcmut.edu.vn/huong-dan-nop-thue-tncn-2015-qua-bkpay-hoac-chuyen-khoan-vao-tai-khoan-cua-truong 1. Hướng dẫn nộp Thuế TNCN]
  
[Hướng dẫn nộp thuế TNCN 2015 http://khtc.hcmut.edu.vn/huong-dan-nop-thue-tncn-2015-qua-bkpay-hoac-chuyen-khoan-vao-tai-khoan-cua-truong]
+
[http://khtc.hcmut.edu.vn/luat-thue-thu-nhap-ca-nhan 2. Các văn bản pháp luật về Thuế TNCN]
  
Cán bộ Giảng viên có thể theo dõi Thuế Thu nhập cá nhân (TNCNtrên công cụ [[BKPay]].
+
[http://khtc.hcmut.edu.vn/thong-bao-so-97khtc-dhbk-ngay-0812-2015-ve-viec-xem-thong-tin-va-huong-dan-ve-thue-thu-nhap-ca-nhan 3. Hướng dẫn xem thông tin Thuế TNCN trên BKPay]
 +
 
 +
[http://khtc.hcmut.edu.vn/wp-content/uploads/2015/11/thng-bo-s-89-hbk-khtc-ngy-17.11.2014.pdf 4. Khấu trừ Thuế TNCN của Cán bộ Viên chức từ thù lao giảng dạy]
 +
 
 +
[http://khtc.hcmut.edu.vn/thong-bao-so-ve-viec-dang-ky-giam-tru-gia-canh-nam-2016 5. Thông báo về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh năm 2016]

Latest revision as of 10:06, 27 March 2017

– Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là lại thuế trực thu đánh vào thu nhập chính đáng của từng cá nhân. Do là thuế trực thu nên nó phản ánh sự đồng nhất giữa đối tượng nộp thuế theo luật và đối tượng chịu thuế theo ý nghĩa kinh tế. Người chịu thuế thu nhập cá nhân không có khả năng chuyển giao gánh nặng thuế khoá sang cho các đối tượng khác tại thời điểm đánh thuế.


Thông tin về Thuế thu nhập cá nhân tại Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP. HCM:

1. Hướng dẫn nộp Thuế TNCN

2. Các văn bản pháp luật về Thuế TNCN

3. Hướng dẫn xem thông tin Thuế TNCN trên BKPay

4. Khấu trừ Thuế TNCN của Cán bộ Viên chức từ thù lao giảng dạy

5. Thông báo về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh năm 2016