Thuế TNCN

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

– Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là lại thuế trực thu đánh vào thu nhập chính đáng của từng cá nhân. Do là thuế trực thu nên nó phản ánh sự đồng nhất giữa đối tượng nộp thuế theo luật và đối tượng chịu thuế theo ý nghĩa kinh tế. Người chịu thuế thu nhập cá nhân không có khả năng chuyển giao gánh nặng thuế khoá sang cho các đối tượng khác tại thời điểm đánh thuế.


Thông tin về Thuế thu nhập cá nhân tại Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP. HCM:

1. Hướng dẫn nộp Thuế TNCN

2. Các văn bản pháp luật về Thuế TNCN

3. Hướng dẫn xem thông tin Thuế TNCN trên BKPay

4. Khấu trừ Thuế TNCN của Cán bộ Viên chức từ thù lao giảng dạy

5. Thông báo về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh năm 2016