Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tốt nghiệp thay thế bằng tốt nghiệp đại học bị mất

From BKwiki
Revision as of 03:08, 3 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “- Đơn đề nghị cấp GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP thay bằng đại học (trong đơn vui lòng ghi rõ Năm vào trường ; Năm tốt n…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

- Đơn đề nghị cấp GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP thay bằng đại học (trong đơn vui lòng ghi rõ Năm vào trường ; Năm tốt nghiệp ; Nơi sinh : Ngành tốt nghiệp)

- Đơn cớ mất có xác nhận của Công an

- 1 bảng photo bằng tốt nghiệp đại học (nếu còn)