Thảo luận:Quy chế học vụ

From BKwiki
Revision as of 05:15, 15 June 2017 by Trantu (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “Hình như cái file pdf của quyết định năm 2015 là không có online.--~~~~”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Hình như cái file pdf của quyết định năm 2015 là không có online.--Trantu (thảo luận) 12:15, ngày 15 tháng 6 năm 2017 (ICT)