Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất

From BKwiki
Revision as of 02:58, 26 February 2016 by Trantu (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

SV làm đơn gửi Phòng Đào tạo kèm theo các chứng chỉ để được quyết định miễn học, ghi điểm miễn M (12).

Riêng các SV cũ của ĐHBK nộp kèm Bảng điểm có điểm của các học phần Giáo dục thể chất để được miễn học.