Sinh viên hệ đại học chính qui chưa tốt nghiệp muốn in bảng điểm

From BKwiki
Revision as of 02:24, 15 April 2015 by Hmloan (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Sinh viên chưa tốt nghiệp có 2 trường hợp: trường hợp 1: sinh viên đang học và trường hợp 2: sinh viên có tên trong danh sách dự kiến tốt nghiệp hoặc đã nghỉ học.

Trường hợp 1: sinh viên đang học

  1. Đăng nhập vào trang web http://mybk.hcmut.edu.vn/my/home.action --> đăng ký in bảng điểm --> Dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp --> Nhập số lượng cần in --> bấm Đồng ý --> Bấm Đăng ký.
  2. Sau khi đăng ký, SV cần xác nhận 'Đồng ý in' PĐK.
  3. Ghi lại Mã phiếu đăng ký.
  4. Đến Phòng Đào tạo vào ngày hẹn, báo Mã phiếu đăng ký, thanh toán tiền và nhận kết quả.

Sau ngày hẹn môt tháng, kết quả sẽ bị hủy nhưng số tiền vẫn ghi nợ.

Trường hợp 2: sinh viên có tên trong danh sách dự kiến tốt nghiệp hoặc chưa hoàn tất chương trình đào tạo nhưng đã nghỉ học (thôi học).

  1. Đăng nhập vào trang web http://mybk.hcmut.edu.vn/my/home.action --> Đăng ký in bảng điểm --> Dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp --> Nhập số lượng cần in --> bấm Đồng ý --> Bấm Đăng ký.
  2. Sau khi đăng ký, SV cần Ghi lại Mã phiếu đăng ký (hoặc in ra “Phiếu đăng ký bảng điểm”)
  3. Đến Phòng đào tạo trong vòng 03 ngày làm việc sau khi đăng ký, báo mã phiếu đăng ký (hoặc cầm theo “Phiếu đăng ký” đã in ra) để đóng lệ phí và nhận lại phiếu PĐK có ghi ngày nhận bảng điểm.. (Sau 3 ngày làm việc nếu không đóng lệ phí thì phiếu đăng ký sẽ bị hủy).
  4. Đến Phòng Đào tạo vào ngày hẹn, cầm theo phiếu đăng ký và nhận kết quả.

Sau ngày hẹn môt tháng, kết quả sẽ bị hủy nhưng số tiền đã thanh toán không hoàn lại.