Sinh viên hệ đại học chính qui chưa tốt nghiệp muốn in bảng điểm

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Sinh viên chưa tốt nghiệp có 2 trường hợp: trường hợp 1: sinh viên đang học và trường hợp 2: sinh viên có tên trong danh sách dự kiến tốt nghiệp hoặc đã nghỉ học.

Trường hợp 1: sinh viên đang học

  1. Đăng nhập vào trang web http://mybk.hcmut.edu.vn/my/home.action --> đăng ký in bảng điểm.
  2. Thanh toán lệ phí in bảng điểm tại MyBk -->> BKPay
  3. Đăng nhập lại vào chương trình đăng ký bảng điểm để xem ngày hẹn nhận bảng điểm
  4. Đến Phòng Đào tạo vào ngày hẹn, báo Mã số sinh viên và nhận kết quả.

Sau ngày hẹn nhận môt tháng, kết quả sẽ bị hủy nhưng số tiền đã thanh toán không hoàn lại.

Trường hợp 2: sinh viên có tên trong danh sách dự kiến tốt nghiệp hoặc chưa hoàn tất chương trình đào tạo nhưng đã nghỉ học (thôi học).

  1. Đăng nhập vào trang web http://mybk.hcmut.edu.vn/my/home.action --> Đăng ký in bảng điểm.
  2. Sau khi đăng ký, SV cần đến Phòng đào tạo trong vòng 30 ngày làm việc sau khi đăng ký, báo mã số sinh viên (hoặc cầm theo “Phiếu đăng ký” đã in ra) để đóng lệ phí và nhận lại phiếu PĐK có ghi ngày nhận bảng điểm.. (Sau 30 ngày làm việc nếu không đóng lệ phí thì phiếu đăng ký sẽ bị hủy).
  3. Đến Phòng Đào tạo vào ngày hẹn, cầm theo phiếu đăng ký và nhận kết quả.

Sau ngày hẹn môt tháng, kết quả sẽ bị hủy nhưng số tiền đã thanh toán không hoàn lại.