Nếu không đủ chuẩn tiếng Anh thì cách xử lý học vụ như thế nào

From BKwiki
Revision as of 12:15, 24 June 2015 by Trantu (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

1- Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh sau 2 năm học

Sau 2 năm học, các sinh viên không đủ chuẩn tiếng Anh sẽ không được đăng ký môn học thuộc CTĐT từ năm thứ 3 trở đi, mà chỉ được đăng ký các môn học thuộc CTĐT của 2 năm đầu (và không bị tạm dừng theo quy chế cũ). SV còn được xếp TKB môn Anh văn cơ bản và có thể hủy nếu không có nhu cầu học

2- Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh để nhận LVTN

  • SV không đạt chuẩn tiếng Anh để nhận LVTN có thể xin tạm dừng học hoặc phải đăng ký ít nhất một môn học trong mỗi HK chính để duy trì trạng thái SV.
  • Nếu không có kết quả ĐKMH thì sẽ bị tạm dừng học. Các SV tạm dừng cần làm đơn thu nhận lại ở HK kế.
  • Chú ý: Không được phép tạm dừng quá 2 HK liên tiếp; Thời gian tạm dừng vẫn tính trong thời gian đào tạo.

3- Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh để xét tốt nghiệp?

* SV không đạt chuẩn tiếng Anh để xét tốt nghiệp có thể xin tạm dừng học hoặc phải đăng ký ít nhất một môn học trong mỗi HK chính để duy trì trạng thái SV.

  • Nếu không có kết quả ĐKMH thì sẽ bị tạm dừng học. Các SV tạm dừng cần làm đơn thu nhận lại ở HK kế.
  • Chú ý: Không được phép tạm dừng quá 2 HK liên tiếp; Thời gian tạm dừng vẫn tính trong thời gian đào tạo.