Học bổng

From BKwiki
Revision as of 03:19, 26 February 2016 by Trantu (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Trường Đại học Bách Khoa có nhiều loại học bổng khác nhau, được chia thành hai nhóm như sau:

Học bổng khuyến khích học tập

SV chính quy (bằng thứ nhất) có kết quả học tập tốt được xét cấp học bổng khuyến khích học tập mỗi học kỳ (Xem chi tiết tại Quy định về học bổng khuyến khích học tập). SV chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và Liên kết quốc tế được xét cấp học bổng theo quy định riêng. Sinh viên có thể tham khảo phương thức xét học bổng khuyến khích HK1/2015-2016 tại đây.

Học bổng tài trợ

SV còn được xét nhận các học bổng do các đơn vị tài trợ hàng năm ở cấp khoa, cấp trường và ngoài trường. Xem chi tiết tại thông báo về tiêu chí và quy trình của mỗi học bổng. P.CTCT-SV chịu trách nhiệm tập hợp thông tin về các học bổng tài trợ cùng với các Khoa, các đơn vị, hội sinh viên và Đoàn Thanh niên để hướng dẫn SV cách tham gia xét nhận học bổng. SV cần liên hệ P.CTCT-SV để biết chi tiết.