Bảng rút gọn về loại hình SV và loại hình lớp

From BKwiki
Revision as of 10:58, 4 November 2015 by Bhthang (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “{| class="wikitable" |- ! ''Diện SV'' / ''Loại hình lớp được phép ĐKMH =>'' !! LopCQ !! LopDT !! LopB2 !! LopBT !! LopĐP !! LopTX !! LopQT |…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Diện SV / Loại hình lớp được phép ĐKMH => LopCQ LopDT LopB2 LopBT LopĐP LopTX LopQT
CQ - SV chính quy (ĐH & Cao đẳng) B X X -- -- -- x
B2-CQ - SV chính quy bằng 2 học ban ngày B X X -- -- -- x
B2-tối - SV chính quy bằng 2 học buổi tối X X B -- -- -- x
VLVH - SV hệ VLVH học tại cơ sở BK X X X B X -- x
VLVH-ĐP - SV hệ VLVH học tại địa phương X X X -- B -- x
CH - SV Cao học/NCS hoặc trường ngoài X X X -- -- -- x
ĐTTXa - SV hệ ĐTTXa x x xx -- -- B x

Ghi chú: B – bắt buộc đăng ký trong các HK chính, X – được phép đăng ký, x – đăng ký theo các quy định riêng