Difference between revisions of "Bảng rút gọn về loại hình SV và loại hình lớp"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 22: Line 22:
 
Ghi chú:
 
Ghi chú:
 
'''B''' – bắt buộc đăng ký trong các HK chính, '''X''' – được phép đăng ký, '''x''' – đăng ký theo các quy định riêng
 
'''B''' – bắt buộc đăng ký trong các HK chính, '''X''' – được phép đăng ký, '''x''' – đăng ký theo các quy định riêng
 +
 +
 +
 +
Xem thêm:
 +
[[Đối_tượng_Sinh_viên_và_loại_hình_lớp]] và [[Loại hình lớp]]

Revision as of 11:00, 4 November 2015

Loại hình lớp được phép ĐKMH => LopCQ LopDT LopB2 LopBT LopĐP LopTX LopQT
Diện SV
CQ - SV chính quy (ĐH & Cao đẳng) B X X -- -- -- x
B2-CQ - SV chính quy bằng 2 học ban ngày B X X -- -- -- x
B2-tối - SV chính quy bằng 2 học buổi tối X X B -- -- -- x
VLVH - SV hệ VLVH học tại cơ sở BK X X X B X -- x
VLVH-ĐP - SV hệ VLVH học tại địa phương X X X -- B -- x
CH - SV Cao học/NCS hoặc trường ngoài X X X -- -- -- x
ĐTTXa - SV hệ ĐTTXa x x x -- -- B x

Ghi chú: B – bắt buộc đăng ký trong các HK chính, X – được phép đăng ký, x – đăng ký theo các quy định riêng


Xem thêm: Đối_tượng_Sinh_viên_và_loại_hình_lớpLoại hình lớp