Điểm R

From BKwiki
Revision as of 15:30, 24 June 2015 by Trantu (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “'''Điểm R''' hay điểm 17 là điểm do rút môn học, có thời khoá biểu nhưng không tham dự thi không lấy điểm môn học. Để…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Điểm R hay điểm 17 là điểm do rút môn học, có thời khoá biểu nhưng không tham dự thi không lấy điểm môn học.

Để đăng ký nhận điểm R làm theo các yêu cầu sau:

- Tải Phiếu đăng ký rút môn học tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu

- Thời gian : trong 5 tuần đầu học kỳ