Difference between revisions of "Điều kiện đăng ký TTTN/LVTN"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
==Điều kiện đăng ký TTTN==
 
==Điều kiện đăng ký TTTN==
  
- Tại thời điểm đăng ký TTTN, SV phải có số  tín chỉ tích lũy ngành (TCTLN) tối thiểu bằng :  
+
a. Điều kiện đăng ký môn TTTN:  
  
“Tổng số TC của ngành – [10 TC (LVTN) + 3 TC (TTTN) + số TC các MH có ĐKMH nhưng chưa có điểm (không tính môn dự thính) + 7 TC]”
+
- SV được nợ tối đa '''11 TC''' tính theo số TCTLN của khóa-ngành khi học đúng tiến độ. Khi tính số TCTLN, các môn đã đăng ký học trong học kỳ chính kế trước được xem như đạt (không tính môn dự thính).
  
Ví dụ: SV ngành KT máy tính (153 TC) đăng ký TTTN cùng với 9 TC môn học và tại thời điểm đăng ký còn 21 TC chưa có điểm.
+
- Thỏa điều kiện về môn tiên quyết, môn học trước, môn song hành của môn TTTN.
  
--> Số TCTLN tối thiểu = 153 – (10 + 3 + 9 + 21 + 7) = 153 – 50 =  103 TC
+
- Số tín chỉ tối đa trong học kỳ chính có đăng ký TTTN là '''15 TC'''.
  
- Điều kiện về môn tiên quyết vẫn áp dụng theo quy chế hiện hành.
+
b. Các lưu ý khi đăng ký TTTN:
  
==Điều kiện đăng ký LVTN==
+
- Môn TTTN thường được tổ chức trong hè, SV đăng ký môn TTTN vào khoảng tháng 5 để làm TTTN trong hè.
  
- Tại thời điểm đăng ký LVTN, SV phải có số số  tín chỉ tích lũy ngành (TCTLN) tối thiểu bằng :
+
- Nếu Khoa có tổ chức TTTN trong học kỳ chính thì SV đăng ký môn TTTN cùng với các môn học khác vào đợt đăng ký môn học dành cho học kỳ chính. Chú ý là một số ngành không cho phép học thêm các môn học khác cùng với TTTN và không cho phép đăng ký các môn học trùng giờ với lịch TTTN do Khoa quy định chung cho ngành (không xét lịch TTTN của từng cá nhân).
  
“Tổng số TC của ngành – [10 TC (LVTN) + số TC các MH có ĐKMH nhưng chưa có điểm (không tính môn dự thính) + 7 TC]”
+
- SV cao đẳng đăng ký TTTN vào cùng học kỳ với TLTN.
  
Ví dụ: SV ngành KT máy tính (153 TC) đăng ký LVTN cùng với 7 TC môn học tại thời điểm đăng ký còn 21 TC chưa điểm.
+
- Đối với các lớp đại học Bằng 2 (buổi tối) và đại học VLVH, không hạn chế số môn, số tín chỉ đăng ký cùng TTTN. Đối với các chương trình đào tạo liên kết các chương trình đặc biệt khác, có thể các quy định riêng về môn TTTN.
  
--> Số TCTLN tối thiểu = 153 – (10 + 21 + 7) = 153 – 38 = 115 TC
 
  
- Điều kiện về môn tiên quyết vẫn áp dụng theo quy chế hiện hành.
+
==Điều kiện đăng ký Luận văn tốt nghiệp(LVTN)/Tiểu luận tốt nghiệp(TLTN)==
 +
 
 +
c. Điều kiện đăng ký môn LVTN/TLTN:
 +
 
 +
- SV được nợ tối đa 7 TC tính theo số TCTLN của khóa-ngành khi học đúng tiến độ. Khi tính số TCTLN, các môn đã đăng ký học trong học kỳ chính kế trước được xem như đạt (không tính môn dự thính).
 +
 
 +
- Thỏa điều kiện về môn tiên quyết, môn học trước, môn song hành của môn LVTN/TTTN. Riêng môn TTTN/TT ngoài trường, nếu chưa có kết quả chính thức vào cuối đợt thực tập thì Khoa gửi bảng kết quả đánh giá tạm để SV đăng ký LVTN. Khoa phải gửi kết quả điểm chính thức trước tuần 4 của học kỳ để PĐT hậu kiểm và hủy môn LVTN/TLTN nếu không đủ điều kiện.
 +
 
 +
- Số tín chỉ tối đa trong học kỳ chính có đăng ký LVTN là '''17 TC.'''
 +
 
 +
- Đạt yêu cầu chuẩn tiếng Anh
 +
 
 +
- Đạt số ngày công tác xã hội: tối thiểu 10 ngày (bậc đại học); 6 ngày (bậc cao đẳng)
 +
 
 +
d. Các lưu ý:
 +
 
 +
- Ngoài LVTN/TLTN, một số CTGD còn áp dụng học phần tốt nghiệp bằng hình thức thi tốt nghiệp.
 +
 
 +
- Trong một số CTGD, môn TTTN được tổ chức chung LVTN/TLTN trong cùng một học kỳ.
  
== Tham khảo ==
 
  
www.aao.hcmut.edu.vn--> đào tạo--> sinh viên--> sinh viên chính quy--> học vụ - sổ tay sinh viên --> THÔNG BÁO
 
Các điều chỉnh quan trọng về học vụ của Hội đồng học vụ 141
 
  
[[Thể loại:Tốt nghiệp]]
+
== Tham khảo ==

Revision as of 07:29, 13 November 2015

Điều kiện đăng ký TTTN

a. Điều kiện đăng ký môn TTTN:

- SV được nợ tối đa 11 TC tính theo số TCTLN của khóa-ngành khi học đúng tiến độ. Khi tính số TCTLN, các môn đã đăng ký học trong học kỳ chính kế trước được xem như đạt (không tính môn dự thính).

- Thỏa điều kiện về môn tiên quyết, môn học trước, môn song hành của môn TTTN.

- Số tín chỉ tối đa trong học kỳ chính có đăng ký TTTN là 15 TC.

b. Các lưu ý khi đăng ký TTTN:

- Môn TTTN thường được tổ chức trong hè, SV đăng ký môn TTTN vào khoảng tháng 5 để làm TTTN trong hè.

- Nếu Khoa có tổ chức TTTN trong học kỳ chính thì SV đăng ký môn TTTN cùng với các môn học khác vào đợt đăng ký môn học dành cho học kỳ chính. Chú ý là một số ngành không cho phép học thêm các môn học khác cùng với TTTN và không cho phép đăng ký các môn học trùng giờ với lịch TTTN do Khoa quy định chung cho ngành (không xét lịch TTTN của từng cá nhân).

- SV cao đẳng đăng ký TTTN vào cùng học kỳ với TLTN.

- Đối với các lớp đại học Bằng 2 (buổi tối) và đại học VLVH, không hạn chế số môn, số tín chỉ đăng ký cùng TTTN. Đối với các chương trình đào tạo liên kết và các chương trình đặc biệt khác, có thể có các quy định riêng về môn TTTN.


Điều kiện đăng ký Luận văn tốt nghiệp(LVTN)/Tiểu luận tốt nghiệp(TLTN)

c. Điều kiện đăng ký môn LVTN/TLTN:

- SV được nợ tối đa 7 TC tính theo số TCTLN của khóa-ngành khi học đúng tiến độ. Khi tính số TCTLN, các môn đã đăng ký học trong học kỳ chính kế trước được xem như đạt (không tính môn dự thính).

- Thỏa điều kiện về môn tiên quyết, môn học trước, môn song hành của môn LVTN/TTTN. Riêng môn TTTN/TT ngoài trường, nếu chưa có kết quả chính thức vào cuối đợt thực tập thì Khoa gửi bảng kết quả đánh giá tạm để SV đăng ký LVTN. Khoa phải gửi kết quả điểm chính thức trước tuần 4 của học kỳ để PĐT hậu kiểm và hủy môn LVTN/TLTN nếu không đủ điều kiện.

- Số tín chỉ tối đa trong học kỳ chính có đăng ký LVTN là 17 TC.

- Đạt yêu cầu chuẩn tiếng Anh

- Đạt số ngày công tác xã hội: tối thiểu 10 ngày (bậc đại học); 6 ngày (bậc cao đẳng)

d. Các lưu ý:

- Ngoài LVTN/TLTN, một số CTGD còn áp dụng học phần tốt nghiệp bằng hình thức thi tốt nghiệp.

- Trong một số CTGD, môn TTTN được tổ chức chung LVTN/TLTN trong cùng một học kỳ.


Tham khảo