Thù lao giảng dạy

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Thù lao giảng dạy (TLGD) được tính theo công thức sau:

<math>\frac{1}{2}</math>