Tài khoản Ngân hàng

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Tài khoản ngân hàng:

Tài Khoản Giao Dịch: Tài khoản giao dịch để quý Thầy/Cô gửi tiền và rút tiền bằng cách sử dụng thẻ ghi nợ (debit card), séc, hay ngân hàng trực tuyến. Hằng tháng, tất cả mọi thu nhập đi vào tài khoản giao dịch và được tự động lọc số tiền đến tài khoản thích hợp, như tiết kiệm hay đầu tư. Thông qua tính năng tự động thanh toán, tài khoản giao dịch cũng tự động trả hết tất cả các chi phí như nhà cửa, điện thoại, điện nước.

Trích xuất tài khoản của Cán bộ Viên chức trong trường: Hiện nay, chức năng trích xuất tài khoản Cán bộ Viên chức trong trường được cung cấp cho các Trưởng Khoa/Phòng/Ban/Trung tâm trên MyBK, tại link: http://mybk.hcmut.edu.vn/qlgd

Hướng dẫn trích xuất tài khoản của Cán bộ Viên chức:

Bước 1: Quý Thầy/Cô đăng nhập trang hệ thống hỗ trợ quản lý giảng dạy theo đường link bên dưới. Link: http://mybk.hcmut.edu.vn/qlgd

Bước 2: Quý Thầy/Cô sẽ thấy chức năng xuất danh sách tài khoản cán bộ - sinh viên BKPay của đơn vị mình từ Menu

Bước 3: Chọn cách xuất: Có 2 cách xuất tài khoản cán bộ:

     1.	Quý Thầy/Cô xuất danh sách tài khoản theo khoa/phòng/ban  (hiện hành của cán bộ).
     2.	Hoặc Quý Thầy/Cô xuất tài khoản cán bộ theo tập tin danh sách cho trước.