Quản lý đợt đăng ký tham gia bảo hiểm sinh viên

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Hướng dẫn sử dụng

Đăng nhập

Người dùng khi vào ứng dụng sẽ được yêu cầu đăng nhập dùng hệ thống xác thực tập trung.

Quản lý đợt đăng ký

 • Tạo đọt mới

Tập tin:Bhsv 04.png

 • Nhập các thông tin của 1 đợt đăng ký

Tập tin:Bhsv 04 1.png

 • Danh sách các đợt đăng ký

Tập tin:Bhsv 05.png

 • Chỉnh sửa thông tin đợt => Nhấn chọn nút Sửa tương ứng từng đợt => Nhập các thông tin chỉnh sửa => Xác nhận

Tập tin:Bhsv 05 1.png

Quản lý các loại bảo hiểm được phép đăng ký

 • Nhấn chọn tên đợt đăng ký => Nhấn chọn thêm loại đăng ký

Tập tin:Bhsv 06.png

 • Chọn loại bảo hiểm được phép đăng ký trong đợt => Nhập ghi chú về thời gian có hiệu lực của loại bảo hiểm chọn

Tập tin:Bhsv 07.png

 • Danh sách các loại bảo hiểm có trong đợt

Tập tin:Bhsv 08.png

 • Chỉnh sửa thông tin ghi chú của loại bảo hiểm => Nhấn chọn nút Sửa tương ứng => Nhập thông tin sửa => Xác nhận

Tập tin:Bhsv 09.png

Tập tin:Bhsv 10.png

Tra cứu thông tin đăng ký

 • Nhấn chọn nút Tra cứa trong menu Chuyển hướng

Tập tin:Bhsv 11.png

 • Nhập mã số sinh viên trong thanh tìm kiếm

Tập tin:Bhsv 12.png

 • Kết quả tìm

Tập tin:Bhsv 13.png

Lưu ý

 • Đợt đăng ký & loại bảo hiểm không được Hủy khi đã có sinh viên đăng ký.
 • Các đợt đăng ký không được phép Mở trong cùng khoảng thời gian.