Chương trình đào tạo chính quy 2014

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy năm 2014 được xem là một bước đổi mới quan trọng trong đổi mới chất lượng giáo dục của nhà trường.

Tổng quan

  • Thời gian đào tạo hệ Đại học là 4 năm so với 4,5 năm của chương trình năm 2008.
  • Tổng số tín chỉ của chương trình tối đa là 140.