Thời gian thanh toán học phí

From BKwiki
Revision as of 06:18, 8 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “* Học phí HK1 và HK2 được thanh toán tại 2 đợt: o '''Đợt 1 (từ đầu HK đến hết tuần học thứ 7 của HK)''': thanh toán…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  • Học phí HK1 và HK2 được thanh toán tại 2 đợt:
o	 Đợt 1 (từ đầu HK đến hết tuần học thứ 7 của HK): thanh toán tối thiểu 50% học phí.
o	 Đợt 2 (từ đầu HK đến hết tuần học thứ 14 của HK): thanh toán phần học phí còn lại.

(Tuần học được tính theo học kỳ của các khóa chính quy trừ năm 1)

  • Đợt thu học phí các HK dự thính ngoài giờ: trong tuần đầu tiên của HK dự thính.
  • Đợt thu học phí HK hè và HK dự thính hè: trong tuần đầu tiên của HK hè.