Thời gian thanh toán học phí

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Thời gian theo Thông báo kế hoạch đăng ký môn học cụ thể cho từng loại hình đào tạo, từng học kỳ

tham khảo :Trang web PĐT >> Sinh viên >> Sinh viên Chính quy >> Đăng ký môn học