Thời gian thanh toán học phí

From BKwiki
Revision as of 06:55, 10 March 2016 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Thời gian cụ thể theo Thông báo kế hoạch đăng ký môn học cụ thể cho từng loại hình đào tạo

tham khảo : www.aao.hcmut.edu.vn --> sinh viên chính quy --> đăng ký môn học