Thời gian thanh toán học phí

From BKwiki
Revision as of 15:17, 24 June 2015 by Trantu (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
  • Học phí HK1 và HK2 được thanh toán tại 2 đợt:
 *Đợt 1 (từ đầu HK đến hết tuần học thứ 7 của HK): thanh toán tối thiểu 50% học phí.
 *Đợt 2 (từ đầu HK đến hết tuần học thứ 14 của HK): thanh toán phần học phí còn lại.

(Tuần học được tính theo học kỳ của các khóa chính quy trừ năm 1)

  • Đợt thu học phí các HK dự thính ngoài giờ: trong tuần đầu tiên của HK dự thính.
  • Đợt thu học phí HK hè và HK dự thính hè: trong tuần đầu tiên của HK hè.