Thời gian thanh toán học phí

From BKwiki
Revision as of 07:43, 6 April 2016 by Nhuquynh (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Thời gian theo Thông báo kế hoạch đăng ký môn học cụ thể cho từng loại hình đào tạo, từng học kỳ

tham khảo :Trang web PĐT >> Sinh viên >> Sinh viên Chính quy >> Đăng ký môn học