Difference between revisions of "Thời gian thanh toán học phí"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
  Thời gian cụ thể theo Thông báo kế hoạch đăng ký môn học cụ thể cho từng loại hình đào tạo
+
  Thời gian theo Thông báo kế hoạch đăng ký môn học cụ thể cho từng loại hình đào tạo, từng học kỳ
  
tham khảo : www.aao.hcmut.edu.vn --> sinh viên chính quy --> đăng ký môn học
+
tham khảo :Trang web PĐT >> Sinh viên >> Sinh viên Chính quy >> Đăng ký môn học

Latest revision as of 07:43, 6 April 2016

Thời gian theo Thông báo kế hoạch đăng ký môn học cụ thể cho từng loại hình đào tạo, từng học kỳ

tham khảo :Trang web PĐT >> Sinh viên >> Sinh viên Chính quy >> Đăng ký môn học