Thảo luận:Cách đăng ký môn học

From BKwiki
Revision as of 06:51, 2 January 2020 by Vuong.nguyenvuonghcmut (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “cho e hỏi, e có đặng kí môn bơi ở học lần đk đầu tiên ở lopứ l13 nhưng sao qua đợt 3 thì e lại thấy mình bị chuyển q…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

cho e hỏi, e có đặng kí môn bơi ở học lần đk đầu tiên ở lopứ l13 nhưng sao qua đợt 3 thì e lại thấy mình bị chuyển qua lớp l8 vậy ạ