Revision history of "Thảo luận:Cách đăng ký môn học"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 06:51, 2 January 2020Vuong.nguyenvuonghcmut talk contribs 175 bytes +175 Tạo trang mới với nội dung “cho e hỏi, e có đặng kí môn bơi ở học lần đk đầu tiên ở lopứ l13 nhưng sao qua đợt 3 thì e lại thấy mình bị chuyển q…”