Revision history of "Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất các môn học tại trường khác khi được cử đi học"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 02:28, 1 April 2015Nhuquynh talk contribs 248 bytes +248 Tạo trang mới với nội dung “SV làm đơn gửi Khoa đề nghị xem xét miễn học. Sau khi Khoa đồng ý, Phòng Đào tạo sẽ làm quyết định miễn môn học, ghi…”