Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất các môn học tại trường khác khi được cử đi học

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

SV làm đơn gửi Khoa đề nghị xem xét miễn học. Sau khi Khoa đồng ý, Phòng Đào tạo sẽ làm quyết định miễn môn học, ghi điểm miễn M (12) và tính tín chỉ tích lũy, không quy đổi và chuyển điểm.