Miễn/giảm/hoãn nộp học phí

From BKwiki
Revision as of 06:23, 8 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “* SV thể xin miễn/giảm/hoãn nộp học phí của HK chính theo quy định bằng cách nộp đơn tại P. Công tác chính trị-Sinh viên…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  • SV thể xin miễn/giảm/hoãn nộp học phí của HK chính theo quy định bằng cách nộp đơn tại P. Công tác chính trị-Sinh viên (nhà A4).
  • Các HK dự thính không có chính sách miễn/giảm, SV cần cân nhắc khi đăng ký môn học tại các HK dự thính