Miễn/giảm/hoãn nộp học phí

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
  • SV thể xin miễn/giảm/hoãn nộp học phí của HK chính theo quy định bằng cách nộp đơn tại P. Công tác chính trị-Sinh viên (nhà A4).
  • Các HK dự thính không có chính sách miễn/giảm, SV cần cân nhắc khi đăng ký môn học tại các HK dự thính