Revision history of "Cách tính điểm khi sv học môn học tương đương giữa CTĐT 2008 & CTĐT 2014"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:21, 24 November 2015Nhuquynh talk contribs 486 bytes +486 Tạo trang mới với nội dung “Trường hợp sinh viên học môn tương đương thay vì học đúng môn học theo CTĐT gốc được xử lý như sau: - Môn tương đ…”