Cách tính điểm khi sv học môn học tương đương giữa CTĐT 2008 & CTĐT 2014

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Trường hợp sinh viên học môn tương đương thay vì học đúng môn học theo CTĐT gốc được xử lý như sau:

- Môn tương đương đã học được ghi vào bảng điểm và có tính vào điểm trung bình học kỳ.

- Nếu học đạt môn tương đương thì môn học của CTĐT gốc sẽ có điểm miễn (MT) và được tính và số tín chỉ tích lũy ngành nhưng không tính vào điểm trung bình tích lũy ngành.