Bách Khoa e-learning

From BKwiki
Revision as of 07:08, 4 May 2015 by Ddthu (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “Hướng dẫn sử dụng hệ thống BK e-learning đang có tại trang BKeL (http://e-learning.hcmut.edu.vn) mục '''Hướng dẫn sử dụng BKeL…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Hướng dẫn sử dụng hệ thống BK e-learning đang có tại trang BKeL (http://e-learning.hcmut.edu.vn) mục Hướng dẫn sử dụng BKeL.