Bách Khoa e-learning

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Hướng dẫn sử dụng hệ thống BK e-learning đang có tại trang BKeL (http://e-learning.hcmut.edu.vn) mục Hướng dẫn sử dụng BKeL.