Difference between revisions of "Điều kiện đăng ký TTTN/LVTN"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
A- '''Điều kiện đăng ký TTTN'''
+
==Điều kiện đăng ký TTTN==
  
 
- Tại thời điểm đăng ký TTTN, SV phải có số  tín chỉ tích lũy ngành (TCTLN) tối thiểu bằng :  
 
- Tại thời điểm đăng ký TTTN, SV phải có số  tín chỉ tích lũy ngành (TCTLN) tối thiểu bằng :  
Line 11: Line 11:
 
- Điều kiện về môn tiên quyết vẫn áp dụng theo quy chế hiện hành.
 
- Điều kiện về môn tiên quyết vẫn áp dụng theo quy chế hiện hành.
  
B- '''Điều kiện đăng ký LVTN'''
+
==Điều kiện đăng ký LVTN==
  
 
- Tại thời điểm đăng ký LVTN, SV phải có số số  tín chỉ tích lũy ngành (TCTLN) tối thiểu bằng :
 
- Tại thời điểm đăng ký LVTN, SV phải có số số  tín chỉ tích lũy ngành (TCTLN) tối thiểu bằng :

Revision as of 17:17, 24 June 2015

Điều kiện đăng ký TTTN

- Tại thời điểm đăng ký TTTN, SV phải có số tín chỉ tích lũy ngành (TCTLN) tối thiểu bằng :

“Tổng số TC của ngành – [10 TC (LVTN) + 3 TC (TTTN) + số TC các MH có ĐKMH nhưng chưa có điểm (không tính môn dự thính) + 7 TC]”

Ví dụ: SV ngành KT máy tính (153 TC) đăng ký TTTN cùng với 9 TC môn học và tại thời điểm đăng ký còn 21 TC chưa có điểm.

--> Số TCTLN tối thiểu = 153 – (10 + 3 + 9 + 21 + 7) = 153 – 50 = 103 TC

- Điều kiện về môn tiên quyết vẫn áp dụng theo quy chế hiện hành.

Điều kiện đăng ký LVTN

- Tại thời điểm đăng ký LVTN, SV phải có số số tín chỉ tích lũy ngành (TCTLN) tối thiểu bằng :

“Tổng số TC của ngành – [10 TC (LVTN) + số TC các MH có ĐKMH nhưng chưa có điểm (không tính môn dự thính) + 7 TC]”

Ví dụ: SV ngành KT máy tính (153 TC) đăng ký LVTN cùng với 7 TC môn học và tại thời điểm đăng ký còn 21 TC chưa có điểm.

--> Số TCTLN tối thiểu = 153 – (10 + 21 + 7) = 153 – 38 = 115 TC

- Điều kiện về môn tiên quyết vẫn áp dụng theo quy chế hiện hành.

Tham khảo

www.aao.hcmut.edu.vn--> đào tạo--> sinh viên--> sinh viên chính quy--> học vụ - sổ tay sinh viên --> THÔNG BÁO Các điều chỉnh quan trọng về học vụ của Hội đồng học vụ 141