Điều kiện đăng ký TTTN/LVTN

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Điều kiện đăng ký TTTN

a. Điều kiện đăng ký môn TTTN:

- SV được nợ tối đa 11 TC tính theo số TCTLN của khóa-ngành khi học đúng tiến độ. Khi tính số TCTLN, các môn đã đăng ký học trong học kỳ chính kế trước được xem như đạt (không tính môn dự thính).

- Thỏa điều kiện về môn tiên quyết, môn học trước, môn song hành của môn TTTN.

b. Các lưu ý khi đăng ký TTTN:

- Môn TTTN thường được tổ chức trong hè, SV đăng ký môn TTTN vào khoảng tháng 5 để làm TTTN trong hè.

- Nếu Khoa có tổ chức TTTN trong học kỳ chính thì SV đăng ký môn TTTN cùng với các môn học khác vào đợt đăng ký môn học dành cho học kỳ chính. Chú ý là một số ngành không cho phép học thêm các môn học khác cùng với TTTN và không cho phép đăng ký các môn học trùng giờ với lịch TTTN do Khoa quy định chung cho ngành (không xét lịch TTTN của từng cá nhân).

- SV cao đẳng đăng ký TTTN vào cùng học kỳ với TLTN.

- Đối với các lớp đại học Bằng 2 (buổi tối) và đại học VLVH, không hạn chế số môn, số tín chỉ đăng ký cùng TTTN. Đối với các chương trình đào tạo liên kết và các chương trình đặc biệt khác, có thể có các quy định riêng về môn TTTN.

Điều kiện đăng ký Luận văn tốt nghiệp(LVTN)/Tiểu luận tốt nghiệp(TLTN)

c. Điều kiện đăng ký môn LVTN/TLTN:

- SV được nợ tối đa 7 TC tính theo số TCTLN của khóa-ngành khi học đúng tiến độ. Khi tính số TCTLN, các môn đã đăng ký học trong học kỳ chính kế trước được xem như đạt (không tính môn dự thính).

- Hướng dẫn: Các môn đã đăng ký học trong học kỳ chính kế trước được xem như đạt dù chưa có điểm hoặc có điểm nhưng không đạt. Riêng môn dự thính, chỉ được tính vào số TCTL khi đã đạt, không được xem như đạt khi chưa có điểm.

- Thỏa điều kiện về môn tiên quyết, môn học trước, môn song hành của môn LVTN/TTTN. Riêng môn TTTN/TT ngoài trường, nếu chưa có kết quả chính thức vào cuối đợt thực tập thì Khoa gửi bảng kết quả đánh giá tạm để SV đăng ký LVTN. Khoa phải gửi kết quả điểm chính thức trước tuần 4 của học kỳ để PĐT hậu kiểm và hủy môn LVTN/TLTN nếu không đủ điều kiện.

- Đạt yêu cầu chuẩn tiếng Anh

- Đạt số ngày công tác xã hội: tối thiểu 10 ngày (bậc đại học); 6 ngày (bậc cao đẳng)

d. Các lưu ý:

- Ngoài LVTN/TLTN, một số CTGD còn áp dụng học phần tốt nghiệp bằng hình thức thi tốt nghiệp.

- Trong một số CTGD, môn TTTN được tổ chức chung LVTN/TLTN trong cùng một học kỳ.

Tham khảo

Trang web PĐT >> Sinh viên >> Chương trình đào tạo >> Thực tập - Luận văn tốt nghiệp >> Điều kiện về số tín chỉ tích lũy