Difference between revisions of "Đăng ký môn hoc"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 3: Line 3:
 
2. [[Huỷ môn học đã đăng ký]]
 
2. [[Huỷ môn học đã đăng ký]]
  
3. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính]]
+
3. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK ]]
  
4. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN]]
+
4. [[Điều kiện đăng ký TTTN/LVTN]]
  
5. [[Điều kiện đăng ký TTTN]]
+
5. [[Điều kiện đăng ký LVTN]]
 
 
6. [[Điều kiện đăng ký LVTN]]
 

Revision as of 02:55, 2 April 2015