Việc đảm bảo an toàn tài khoản HCMUT và tài khoản ngân hàng OCB?

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

- Để đảm bảo an toàn, SV tuyệt đối không cung cấp mật khẩu của BKPay (cũng là mật khẩu của email) và mật khẩu của OCB online cho người khác, cũng như không giao dịch tại các máy tính công cộng nhằm tránh bị ăn cắp mật khẩu.

- Việc đảm bảo an toàn về giao dịch online được đảm bảo bởi OCB online theo các nguyên tắc an toàn trong giao dịch ngân hàng.