Tổ chức thi cuối kỳ?

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Thi cuối kỳ được tổ chức thi tập trung vào các tuần thi.