Tổ chức kiểm tra giữa kỳ

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Các môn cơ sở bắt buộc của Khoa (không bắt buộc kiểm tra tập trung cho các môn chuyên ngành, môn tự chọn). Giảng viên phụ trách giảng dạy môn học thông báo và tổ chức vào buổi học tại lớp vào tuần kiểm tra theo biểu đồ năm học. Các tiết học không kiểm tra (kể cả các tiết của buổi học được tổ chức kiểm tra) vẫn được tổ chức học như bình thường. Khoa và Bộ môn lập danh sách ngày, giờ tổ chức kiểm tra, bố trí thêm cán bộ làm nhiệm vụ coi thi cùng với giảng viên phụ trách giảng dạy môn học và báo cho Ban thanh tra giáo dục. Các môn học kiểm tra khác ngày giờ phải có đề kiểm tra khác nhau.

Tổ chức 1 tuần kiểm tra tập trung, không tổ chức học trong tuần này. Các môn kiểm tra tập trung là các môn cơ bản (chung cho nhiều Khoa), ví dụ : Đại số, Giải tích 1, Giải tích 2, Vật lý 1, Hóa đại cương, các môn chính trị, các môn Anh văn và một số môn khác. Các môn tổ chức kiểm tra tập trung có chung đề kiểm tra.