Tôi muốn khiếu nại về điểm?

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

- Đối với các điểm thành phần (trừ điểm thi), SV liên hệ trực tiếp GV.

- Đối với điểm thi (tự luận), SV nộp đơn yêu cầu chấm phúc tra tại PĐT trong vòng 5 ngày kể từ ngày Khoa công bố điểm.Thủ tục phúc tra cuối kỳ

- Đối với điểm thi trên máy hoặc chấm bằng máy, chỉ nhận đơn phúc tra trong trường hợp đặc biệt (điểm công bố quá khác biệt so với điểm SV tự chấm theo đáp án), SV ghi rõ lý do nghi vấn, số điểm công bố và số điểm tự chấm.

- Thi vét không có phúc tra.