Tôi học chương trình PFIEV, việc miễn học tiếng Pháp được quy định như thế nào

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
  • DELF B1, B2: quy đổi 10 điểm cho các môn Pháp văn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
  • DELF A2: quy đổi 10 điểm cho các môn Pháp văn 1, 2.
  • Tú tài Pháp: quy đổi 10 điểm cho các môn Pháp văn 1, 2.