Tôi có được học lại cho dù môn học đã đạt? Học cải thiện

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

- Nếu môn học đã đạt, SV vẫn có thể đăng ký học lại.

- Tất cả các môn học đã đăng ký đều có trong bảng điểm.

- Điểm trung bình tích lũy (ĐTBTL) được tính từ điểm cao nhất của trong nhiều điểm của cùng môn học.