Nếu không đủ chuẩn tiếng Anh thì cách xử lý học vụ như thế nào

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

1- Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh sau 2 năm học

SV phải đạt tối thiểu điểm kiểm tra 250 trong kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh hoặc đạt chứng chỉ TOEIC 250 (hoặc tương đương). Sau 2 năm học nếu không đạt mức 250, SV không được đăng ký các môn học thuộc từ năm 3 của CTĐT, trừ các môn đại cương (mà chỉ được đăng ký các môn học thuộc 2 năm đầu của CTĐT và các môn đại cương). SV được khuyến khích (không bắt buộc) tham gia học môn Anh văn cơ bản để có đủ trình độ tiếng Anh tham gia các đợt kiểm tra.

Áp dụng từ khóa 2015 trở về trước:

Bậc, hệ đào tạo Chuẩn tiếng Anh sau năm 2
Đại học chính quy (đại trà) 250(1)
CT Kỹ sư tài năng 250(1)
Cao đẳng chính quy 250
Đại học VLVH, ĐTTXa (3) 250


Áp dụng từ khóa 2016 trở về sau:


Bậc, hệ đào tạo Chuẩn tiếng Anh sau năm 1 Chuẩn tiếng Anh sau năm 2 Chuẩn tiếng Anh sau năm 3
Đại học chính quy (đại trà) 250(1) 350 400
CT Kỹ sư tài năng 250(1) 350(2) 400
Cao đẳng chính quy 250 300 --
Đại học VLVH, ĐTTXa (3) -- 250 300

Các mức điểm trong bảng trên là điểm tối thiểu phải đạt từ kết quả kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh khi nhập học, kỳ kiểm tra tiếng Anh định kỳ (theo định dạng TOEIC) do PĐT tổ chức, chứng chỉ TOEIC (Listening & Reading) hoặc các chứng chỉ tương đương khác được quy định tại mục 4. Riêng hệ VLVH, ĐTTXa thì còn chấp nhận kết quả các môn Anh văn (AV250, AV300, …) do PĐT tổ chức.

- SV đăng ký nộp chứng chỉ tiếng Anh (xem mục 4) hoặc tham dự kiểm tra trình độ tiếng Anh (theo định dạng TOEIC) do PĐT tổ chức mỗi học kỳ để xác định trình độ tiếng Anh của SV (Xem hướng dẫn cách đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ và cách đăng ký tham dự trình độ tiếng Anh trên trang web PĐT).

- Điều kiện để được đăng ký môn học thuộc CTĐT năm 2, 3, 4 (trừ các môn đại cương, chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng): SV phải đạt chuẩn tiếng Anh sau năm 1, 2, 3 (tương ứng).

- Riêng SV Lào và Campuchia, không có yêu cầu về chuẩn ngoại ngữ trong quá trình học nhưng vẫn phải hoàn thành các môn Anh văn có trong chương trình đào tạo.


2- Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh để nhận LVTN

  • SV không đạt chuẩn tiếng Anh để nhận LVTN có thể xin tạm dừng học hoặc phải đăng ký ít nhất một môn học trong mỗi HK chính để duy trì trạng thái SV.
  • Nếu không có kết quả ĐKMH thì sẽ bị tạm dừng học. Các SV tạm dừng cần làm đơn thu nhận lại ở HK kế.
  • Chú ý: Không được phép tạm dừng quá 2 HK liên tiếp; Thời gian tạm dừng vẫn tính trong thời gian đào tạo.

3- Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh để xét tốt nghiệp?

* SV không đạt chuẩn tiếng Anh để xét tốt nghiệp có thể xin tạm dừng học hoặc phải đăng ký ít nhất một môn học trong mỗi HK chính để duy trì trạng thái SV.

  • Nếu không có kết quả ĐKMH thì sẽ bị tạm dừng học. Các SV tạm dừng cần làm đơn thu nhận lại ở HK kế.
  • Chú ý: Không được phép tạm dừng quá 2 HK liên tiếp; Thời gian tạm dừng vẫn tính trong thời gian đào tạo.